Pochard Aythya ferina

Killingworth Lake, Northumberland  February 2014

male

Killingworth Lake, Northumberland  March 2014

male

Killingworth Lake, Northumberland  February 2009

Back to British Birds  -  Non-passerines