Collared Pratincole Glareola pratincola

 near Tsiknias River, Lesbos  April 2004

 Alikoudi Pool, Lesbos  April 2018

Back to European Birds  -  Non-passerines