Temminck's Stint Calidris temminckii

Kalloni Salt Pans, Lesbos  May 2010

Kalloni Salt Pans, Lesbos  May 2016

Back to European Birds  -  Non-passerines